Menu

Què fem? / ¿Qué hacemos?

Comunicació institucional
Des de petites accions locals fins a innovadors plans de comunicació. Responem a totes les necessitats de comunicació dels nostres clients: projectes de branding, campanyes en mitjans convencionals (TV, ràdio, premsa…), accions de màrqueting directe, material gràfic (catàlegs, newsletters…), etc.

Exposicions
Traslladem a l’espai un contingut. Donem forma física a un concepte creatiu. Sempre amb un llenguatge innovador, didàctic, atractiu i amè.

Projectes pedagògics
Desenvolupem projectes de gran qualitat dirigits a pares, alumnes i educadors, amb objectius especí- fics per a cadascun dels públics:
·  Despertar l’interès dels alumnes per temàtiques concretes, mitjançant un aprenentatge lúdic i divertit.
·  Oferir als educadors recursos pedagògics de gran valor i qualitat.
·  Permetre als pares desenvolupar una activitat didàctica amb els seus fills, apropant-se junts al coneixement de forma amena i participativa.

Infografia 3D
Donem forma a móns imaginaris i ajudem a visualitzar temps passats gràcies al 3D (objectes, restes patrimonials, etc.). Creem imatges de gran realisme gràcies al tractament acurat d’elements com la llum, els volums, les ombres, les textures i la recreació d’entorns i atmosferes.

Jocs didàctics
Dissenyem i produïm activitats lúdiques vinculades als valors de la marca o als continguts didàctics del projecte.

Advergaming
Una manera de connectar amb les noves genera- cions, amb jocs que no simplement “pengin”de la marca (museu, institució…), sinó a través de jocs plenament integrats en el missatge / valors de la mateixa.

Marxandatge
Aplicació de la marca o d’algun dels seus elements característics (logotip, personatges o d’altres elements) a tot tipus de suports atractius per a la seva venda al públic.

Comunicación institucional
Desde pequeñas acciones locales hasta innovadores planes de comunicación. Respondemos a todas las necesidades de comunicación de nuestros clientes: proyectos de branding, campañas en medios convencionales (TV, radio, prensa .. ), acciones de marketing directo, material gráfico (catálogos, newsletters… ), etc.

Exposiciones
Trasladamos al espacio un contenido. Damos forma física a un concepto creativo. Siempre con un lenguaje innovador, didáctico, atractivo y ameno.

 

Proyectos pedagógicos
Desarrollamos proyectos de gran calidad dirigidos a padres, alumnos y educadores, con objetivos específicos para cada uno de los públicos:
· Despertar el interés de los alumnos por temáticas concretas mediante un aprendizaje lúdico y divertido.
· Ofrecer a los educadores recursos pedagógicos de gran valor y calidad.
· Permitir a los padres desarrollar una actividad didáctica con sus hijos, acercándose juntos al conocimiento de forma amena y participativa.

Infografía 3D
Damos forma a mundos imaginarios y ayudamos a visualizar tiempos pasados gracias al 3D (objetos, restos patrimoniales, etc.). Creamos imágenes de gran realismo gracias al tratamiento cuidadoso de elementos como la luz, los volúmenes, las sombras, las texturas y la recreación de entornos y atmósferas.

Juegos didácticos
Diseñamos y producimos actividades lúdicas vinculadas a los valores de la marca o los contenidos didácticos del proyecto.

Advergaming
Una manera de conectar con las nuevas generaciones, con juegos que no simplemente “cuelguen” de la marca (museo, institución… ), sino a través de juegos plenamente integrados en el mensaje / valores de la misma .

Merchandising
Aplicación de la marca o de alguno de sus elementos característicos (logotipo, personajes u otros elementos) en todo tipo de soportes atractivos para su venta al público.